Pridajte sa ku
Chemgeneration
Experimentuj. Zabávaj sa.

TÉMA ROČNÍKA

V novom programe Chemgeneration „Výživa – Vieš, čo piješ?“ sa študenti zoznámia s úlohou potravinárskeho chemika a v laboratóriu preskúmajú rôzne nápojové vzorky. Osvoja si viaceré metódy analýz a detekčných reakcií, pričom ich budú samostatne vykonávať pod odborným vedením. Študenti pri analýze vzoriek nápojov určia pH, stanovia kyslosť titráciou a budú skúmať vzorky na prítomnosť vitamínov a cukru. Zároveň, pomocou papierovej chromatografie, identifikujú obsiahnuté potravinárske farbivá v jednotlivých nápojoch.

Téma výživy a zdravého životného štýlu je veľmi aktuálna, prebúdza zvedavosť študentov a povzbudzuje ich, aby premýšľali o tom, aké látky obsahujú potraviny, ktoré konzumujú.

EXPERIMENTY

SÚBOJ CHUTÍ

Viete, z čoho sú naše obľúbené nápoje zložené a prečo nám tak chutia? V prvom experimente otestujeme rôzne nápojové vzorky na obsah kyselín z prírodného zdroja či prídavných látok.
Ich prítomnosť určíme meraním pH indikátorovým papierikom a pH metrom.

KYSLÉ

Kyselina citrónová sa pridáva do nápojov ako konzervačná, antioxidačná a dochucovacia látka, tzv. regulátor kyslosti.
V akom množstve sa v testovaných nápojoch nachádza? Jej obsah stanovíme metódou neutralizačnej titrácie.
V prítomnosti indikátora budeme sledovať reakciu kyseliny citrónovej s roztokom hydroxidu sodného.

SLADKÉ?

Príčinou sladkej chuti nápojov je pridaný med, cukor alebo umelé sladidlá.
Čím viac je nápoj osladený, tým je hustejší. Hustotu nápoja odmeriame ponorením hustomeru do nápojovej vzorky a obsah cukru určíme zo stanovenej hustoty.

SÚBOJ FARIEB

Čo spôsobuje farebnosť nápojov? Dôvodom sú pridané prírodné alebo potravinárske farbivá, ktorých prítomnosť zistíme pomocou papierovej chromatografie. Zmes farbív nakvapkaných na chromatografický papier môžeme rozdeliť na jednotlivé zložky farbív vo vývojovom roztoku vďaka ich rôznej priľnavosti k papieru. Aké farbivá boli pridané do nášho obľúbeného nápoja?

KONCEPCIA

Vedecký program BASF Chemgeneration tvoria 90-minútové semináre pre skupinu 16 študentov stredných škôl. Počas seminára študenti samostatne vykonajú interaktívne experimenty, a získajú tak príležitosť stať sa na jeden deň vedcami. Študenti si tiež pozrú interaktívne prezentácie, pričom po celý čas budú pod dohľadom školených konzultantov.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Ako sa prihlásiť?

Pedagógovia a zástupcovia škôl môžu prihlásiť svojich žiakov do programu Chemgeneration. Študentov nemôžu prihlásiť rodičia a nemôžu tak urobiť ani samotní študenti. Ak chcete poslať príhlášku, vyplňte registračný formulár v časti Registrácia.

KEDY?

Kedy?

Semináre sa budú konať minimálne raz do mesiaca s ponukou dvoch workshopov. Presný harmonogram workshopov je k dispozícii v časti Registrácia.

KDE?

Kde?

Semináre sa konajú v areáli Technickej univerzity v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Park Komenského 19, 1. poschodie, miestnosť č.135.

16
Študentov na jeden seminár
90
MINÚT
4
Experimenty

∞ "WOW" reakcií

REGISTRÁCIA

Ak máte záujem o registráciu svojej triedy do programu Chemgeneration, prosím, vyplňte nasledujúci registračný formulár a vyberte si vhodný dátum a čas.

Poznámka: Všetky neplnoleté osoby, ktoré sa chcú zúčastniť na Vedeckom programe BASF Chemgeneration, musia priniesť súhlas rodičov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na: Alena Fedoročková, alena.fedorockova@tuke.sk.

Október

November 2020

pondelokutorokstreda štvrtokpiatok
23456
910111213
1617181920
2324252627
30

Laboratórne cvičenie

Vyberte si prosím požadovany dátum

Učiteľ / Kontaktná osoba

Škola

Trieda

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Dotknutá osoba uvedená v tomto dotazníku týmto udeľuje spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. so sídlom , Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 345 603, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4634/B ( ďalej len ako „BASF“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
 2. Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane v elektronickej a papierovej podobe a to najmä v podobe zbierania, zaznamenávania, uchovávania, usporadúvania, vyhľadávania, využívania a pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie účelu aj poskytnutia osobných údajov tretej strane.
 3. Dotknutá osoba týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že jej osobné údaje v rozsahu špecifikovanom v bode 1.1 tohto súhlasu, budú spracúvané na marketingové účely, t.j. uložené do databázy prevádzkovateľa s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a služieb a aktuálnych akciách spoločnosti BASF.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel špecifikovaný v bode 1.3 je udelený na dobu desiatich rokov.
 5. Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových informácií a reklamy spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. na jej e-mailovú adresu, prostredníctvom krátkych textových SMS správ na ňou uvedené telefónne číslo alebo formou listov.
 6. Poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v bode 1.1 tohto súhlasu na účel špecifikovaným v bode 1.3 je dobrovoľné, vážne, dotknutá osoba si prečítala všetky podmienky poskytnutia osobných údajov, rozumie im a súhlasí s nimi.

POUČENIA DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ bude spracúvať poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu za účelom priameho marketingu, pričom udelenie súhlasu dotknutou osobou nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nie je povinná tento súhlas poskytnúť. Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ poskytne osobné údaje tretím osobám – príjemcom, ktorí vo vzťahu k spoločnosti BASF vystupujú v postavení sprostredkovateľa a spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti BASF, pričom spracúvanie osobných údajov sa bude riadiť zmluvou medzi spoločnosťou BASF a sprostredkovateľom.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek úplne alebo len čiastočne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď listom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.1. tohto poučenia alebo mailom zaslaným na mailovú adresu hokus-pokus@basf.com.

Dotknutá osoba je ďalej oprávnená:
 1. - požadovať od spoločnosti BASF informácie o spracúvaní osobných údajov, o zdroji osobných údajov a o rozsahu ich spracúvania;
 2. - požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
 3. - požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
 4. - požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas alebo osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 5. - požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 6. - požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 7. - podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.
Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie osobných údajov, keďže osobné údaje sú spracúvané za účelom priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú ďalej spracúvať.

O PROGRAME

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl (vo veku 14 až 18 rokov) do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

Študenti prostredníctvom tohto programu získajú príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej úloha pri záchrane planéty. Stredoškoláci sa presvedčia, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.

Na programe Chemgeneration sa môžu zúčastniť všetci študenti, nielen tí, ktorí sú dobrí v chémii, alebo ktorí majú zvláštny záujem o prírodné vedy. Program je zameraný na stredné školy, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie, nielen na tie, na ktorých sa nachádzajú katedry alebo kabinety prírodných vied.

Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe.

AUTOR PROGRAMU

NAŠI PARTNERI